Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Posebno varstvo otrok in mladostnikov

Center za socialno delo v skladu z javnimi pooblastili ukrepa v korist mladoletnih otrok v smislu njihove zaščite, ko starši ne zmorejo ali ne znajo skrbeti za svoje otroke in slediti njihovim razvojnim potrebam do te mere, da je ogrožen otrokov psihofizični razvoj.
Pravica in dolžnost staršev je, da poskrbijo za svoje otroke, kar določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Konvencija o otrokovih pravicah. Ukrepi temeljijo na zaščiti otroka in ne na kaznovanju staršev za njihova dejanja.
Center za socialno delo je dolžan storiti potrebne ukrepe, ki jih zahtevata vzgoja in varstvo otroka ali varstvo njegovih premoženjskih ter drugih pravic in koristi. Center za socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist.
S tem odvzemom ne prenehajo druge dolžnosti in pravice staršev do otroka. Center za socialno delo spremlja izvajanje ukrepa.
Pobudniki za obravnavo so lahko institucije kot je policija, šola, zdravstvene ustanove, centri za socialno delo itd.., eden od staršev ali drugi sorodniki otrok in druge osebe.

Odvzem otroka

Center za socialno delo sme odvzeti otroka staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo korist. S tem odvzemom ne prenehajo druge dolžnosti in pravice staršev do otroka.

Oddaja otroka v vzgojni zavod

Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj. Center za socialno delo odloči o ustavitvi izvrševanja ukrepa iz prejšnjega odstavka takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil ukrep izrečen. Ukrep lahko traja največ tri leta.

Rejništvo

Rejništvo je posebna, začasna oblika varstva in vzgoje otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši. Namenjena je otrokom, ki začasno ne morejo
prebivati v matični družini. Ti otroci in mladostniki delno ali v celoti potrebujejo vzgojo, nego in oskrbo v drugi, rejniški družini. V današnjem času se v rejniških družinah kaže vse večja potreba po usposabljanju in izobraževanju le – teh za izvajanje kvalitetnega rejništva. Delo z rejenci, ki so največkrat otroci, ki iz matičnih družin pridejo z globokimi travmatskimi doživetji, je za rejnike velikokrat naporno delo. Rejniške družine s strani strokovnih služb potrebujejo veliko dodatnega znanja, podpore in vzpodbud v svojih prizadevanjih, da bi čim uspešneje pomagale otrokom pri zadovoljevanju njihovih potreb.
Center za socialno delo v rejniško družino začasno namesti otroke, ki ostanejo brez svoje družine, brez staršev, ali da njihovi starši iz različnih razlogov ne znajo ali ne zmorejo ustrezno poskrbeti zanje.

Skrbništvo nad mladoletnimi otroki

Skrbništvo mladoletnih je posebna oblika varstva mladoletnih oseb, ki nimajo staršev ali za katere starši ne skrbijo. Skrbnik mladoletnika skrbi zanj enako kot starši, za pomembenjše ukrepe glede mladoletnika pa potrebuje soglasje centra za socialno delo.
Namen skrbništva nad mladoletnimi osebami je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se ti usposobijo za samostojno življenje in delo. Namen skrbništva je tudi varstvo premoženjskih in drugih pravic in koristi mladoletnih oseb, ki so pod skrbništvom.
Po določbah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih država preko instituta skrbništva za posebni primer (kolizijski skrbnik) zagotavlja varstvo tudi mladoletni osebi, nad katero starši izvršujejo roditeljske pravice, v primeru spora med njo in starši, za sklenitev posameznih pravnih opravil med njimi ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju. Prav tako zagotavlja varstvo v primerih, če se med mladoletniki, nad katerimi ima ista oseba roditeljske pravice, ali med osebami, ki imajo istega skrbnika, vodi spor ali sklene pravno opravilo, v katerem so si koristi mladoletnikov oziroma varovancev v navzkrižju. Tudi  v takem primeru se vsakemu izmed njih postavi poseben skrbnik za vodenje spora ali za sklenitev opravil.

Posvojitve

Posvojitev je posebna oblika varstva mladoletnih oseb, ki iz kakršnihkoli razlogov ne morejo živeti s svojimi biološkimi starši, na primer so ti neznani, so umrli, jim je odvzeta roditeljska pravica ali so pred pristojnim organom privolili, da oddajo otroka v posvojitev. S posvojitvijo nastane med posvojencem in posvojiteljem enako razmerje, kot med starši in otroci.
Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki ji ni bila odvzeta roditeljska pravica, je poslovno sposobna ter je vsaj 18 let starejša od posvojenca. Posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, poslovna sposobnost in oseba, ki ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist. Nikogar ne more posvojiti več oseb, razen če sta posvojitelja zakonca in skupaj posvojita otroka.

 

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN ZLOŽENKE
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  NOVICE
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Tolmin Cankarjeva 6 5220 Tolmin Tel 05 381 91 70 Fax 05 381 91 72 Email gpcsd.tolmi@gov.si

  Pogosto zastavljena vprašanja
© 2012 Center za socialno delo Tolmin., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o..
Prijava