Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

 

Začasno onemogočeno oddajanje elektronskih vlog

27.9.2018 9:38

Spoštovani, 

zaradi prilagoditve centrov za socialno delo novi organiziranosti v prvem tednu oktobra preko portala eUprava na centre za socialno delo ne bo možno oddajati elektronskih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloge za otroški dodatek, vloge za subvencijo vrtca, vloge za državno štipendijo in vloge za sporočanje sprememb).

Reorganizacija centrov za socialno delo – pričetek delovanja CSD Severna Primorska

25.7.2018 18:42
Obveščamo vas, da je Vlada RS, v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26. 4. 2018 sprejela sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Severna Primorska (CSD Severna Primorska) in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30 z dne 26. 4. 2018. 

S 1. 10. 2018 se bodo tako dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej, CSD Nova Gorica, CSD Ajdovščina, CSD Idrija in CSD Tolmin spojili v nov pravni subjekt, ki bo univerzalni pravni naslednik spojenih socialno varstvenih zavodov.

Center za socialno delo Severna Primorska bo imel sedež v Novi Gorici na naslovu Delpinova ul. 18b, 5000 Nova Gorica, posloval pa bo tudi zunaj sedeža, in sicer na naslovih sedanjih centrov za socialno delo, ki z dnem spojitve postajajo enote CSD Severna Primorska. 

Vsi trenutno še obstoječi centri za socialno delo v regiji bodo do 30. 9. 2018 poslovali kot samostojni javni zavodi, s 1. 10. 2018 pa bo pogodbene obveznosti prevzel CSD Severna Primorska.


S spoštovanjem,                                                                  mag. Kristina Šturm Leban

                                                                                                                                          direktorica 

Reorganizacija Centrov za socialno delo

12.3.2018 14:33

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem
Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.
Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši.
 
Z reorganizacijo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako bodo upravičenci do pravic in subvencij že pred koncem postopka obveščeni o podatkih, s katerimi razpolaga center za socialno delo (zlasti premoženjski položaj družine in izpolnjevanje pogojev) in nameravano odločitvijo (višina pravice/subvencije in obdobje upravičenosti). Informativni izračun bo veljal kot začasna odločitev centra za socialno delo, ki bo, če se uporabnik z njo strinja, avtomatsko postala končna odločba. V primeru, da uporabnik na informativni izračun poda ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba centra za socialno delo in izdala odločbo. Informativni izračun bo v uporabi pri vseh pravicah iz javnih sredstev.
 
Pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencija vrtca, malice, kosila, državna štipendija), pa se bodo informativni izračuni izdajali avtomatično, enkrat letno. Tako bo uporabnik dolžan podati vlogo samo za prvo uveljavljanje pravice (npr. ob rojstvu otroka), potem pa bo sistem avtomatično enkrat letno preveril izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje pravice. Obdelava podatkov bo avtomatizirana, kar pomeni, da bodo strokovni delavci bistveno razbremenjeni administrativnega dela.
 
Centri za socialno delo bodo informativne izračune pričeli izdajati 1.1.2019. 1.1.2019 je tudi presečni datum, ko strankam za nadaljnje prejemanje letne pravice ne bo več potrebno oddajati vlog, ampak bo center za socialno delo sam po uradni dolžnosti izvedel postopek preverjanja tistih letnih pravic, ki se iztečejo v konkretnem mesecu. S 1.9.2019 pa bodo centri za socialno delo prešli na masovno izvajanje avtomatičnega informativnega izračuna za vse prejemnike/družine z odobrenimi letnimi pravicami, kar prinaša popolno avtomatično podaljševanje letnih pravic enkrat letno v jesenskem času.
 
Socialna aktivacija bo izboljšala skrb za dolgotrajno brezposelne
 
Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb. Poleg tega je namen tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.
 
Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije bo projekt prispeval k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter k krepitvi moči in kompetenc socialno izključenih oseb. V programe socialne aktivacije se bo v letih 2017 in 2018 vključilo 5.200 dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, v vseh petih letih (2017 – 2022) pa skupno 12.500 oseb.
 
Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022.
 
Nova organizacijska struktura stremi k izboljšanju storitev za uporabnike
 
Reorganizacija uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo, s čimer se bo izboljšala njihova dostopnost in povečala kakovost storitev za uporabnike. Z novo organizacijsko strukturo bomo poenotili delovanje centrov za socialno delo in poenostavili upravne postopke. Centri za socialno delo na lokalnem nivoju še naprej ostajajo osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva. Z reorganizacijo ustanavljamo 16 novih centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 centrov za socialno delo se oblikuje 63 enot centrov za socialno delo (do sedaj največji Center za socialno delo Maribor se bo preoblikoval v dve enoti), ki bodo ohranile svojo avtonomnost.
Takšna organizacija omogoča več časa za terensko delo, saj bodo posamične enote centrov za socialno delo razbremenjene administrativno upravnih postopkov.
 
·        Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba, ….), služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje postopkov o pravicah iz javnih sredstev: o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence) in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na razpolago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo.
·        Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1,…) ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.
 
Z reorganizacijo centrov za socialno delo se tako ohranjajo prednosti obstoječe organizacije centrov za socialno delo, in sicer obstoječe lokacije centrov za socialno delo, ki omogočajo neposredno dostopnost uporabnikom (na primer vlaganje zahtevkov in hkrati urejanje drugih pravic na centru za socialno delo, informiranje o pravicah, lažje urejanje sprememb); poznavanje situacije uporabnika, poznavanje družine; hitro reagiranje v primeru, ko je to potrebno.
 
Reorganizacija centrov za socialno delo bo uporabnikom prinesla številne koristi. Izboljšali se bosta krajevna in časovna dostopnost, tako da bodo storitve uporabnikom prijaznejše. Različne metode dela in strokovnjaki s specifičnimi znanji bodo poskrbeli, da bodo storitve za uporabnike dostopne po enakem standardu za vse. Z reorganizacijo centrov za socialno delo le-te približujemo uporabnikom in se resnično vračamo nazaj na teren, kar poudarja tudi geslo reorganizacije: »Na teren, bližje k ljudem«. Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli 1.10.2018.

Prenovljeni obrazci za izterjavo preživninskih terjatev

13.5.2016 11:46

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli prenovljene obrazce za izterjavo preživninskih terjatev in navodila za njihovo izpolnjevanje. Prenovljene obrazce skupaj z navodili smo objavili na naši spletni strani v Obrazci in zloženke.​

Obvestilo glede uveljavljanja pravice do znižanega plačila vrtca

15.5.2015 10:27

Starši uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec, v mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec. (Npr. če je otrok vpisan v vrtec od 01.06. 2015 dalje - straši vlogo za takega otroka vložijo na CSD v mesecu maju 2015). Vloga se odda na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev osebno na CSD (v času uradnih ur), po pošti ali preko e-portala. Vlogo vlagatelji najdejo na spletni strani CSD, na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v knjigarnah in papirnicah.

 

Po spremenjenem 28. členu Zakona o vrtcih (17. in 29. člen ZUUJFO, Ur. list 14/28.2.2015) je zavezanka za plačilo subvencije vrtca tista občina, v kateri imajo otrokovi starši prijavljeno stalno prebivališče skupaj z otrokom, oziroma eden od staršev skupaj z otrokom. Če ima otrok drugo občino bivališča kot starši, po zakonu ni upravičen do subvencije. Ta novost se upošteva za odločanja o vlogah vloženih po 30.4.2015.

Vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev

15.5.2015 10:26

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na spodnji povezavi  pripravilo aplikacijo, ki omogoča vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev do katerih ste upravičeni vi ali osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja. Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.
 
Navodila :
1. Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji.  Nato izberite gumb »Poizvedba«.

 

V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.

 

Obvestilo o spremembah pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka

26.6.2014 7:18

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev ali druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta starosti otroka.

Če želite, da se vam pravica  do otroškega dodatka prizna z mesecem otrokovega rojstva, morate vlogo za uveljavljanje pravice  vložiti v 30 dneh po rojstvu otroka.  V kolikor ta rok zamudite, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN ZLOŽENKE
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  NOVICE
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Tolmin Cankarjeva 6 5220 Tolmin Tel 05 381 91 70 Fax 05 381 91 72 Email gpcsd.tolmi@gov.si

  Pogosto zastavljena vprašanja
© 2012 Center za socialno delo Tolmin., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o..
Prijava