Center za socialno delo, Nova Gorica
Spoštovani obiskovalci/obiskovalke spletne strani, sporočamo vam, da so bili z reorganizacijo centrov za socialno delo štirje centri (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin) spojeni v nov CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ki je bil ustanovljen dne 1.10.2018. Zaradi sprememb reorganizacije je SPLETNA STRAN V PRENOVI. Za Vas smo še vedno dosegljivi preko spodaj navedenih kontaktov.
Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

Center za socialno delo Tolmin že od leta 1992 uspešno izvaja program Pomoč družini na domu za območje občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

Storitev socialna oskrba na domu obsega socialno oskrbo tistih upravičencev, ki imajo stalno bivališče v občini Tolmin, Kobarid in Bovec ter imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. 

Upravičenci 

Upravičenci do socialne oskrbe so:

 • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Obseg storitev

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 
 • gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenec je upravičen do socialne oskrbe na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

Neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika se v občini Tolmin  izvaja vse dni v tednu, v občini Kobarid in Bovec pa od ponedeljka do petka med 7.00 in 22.00 uro, glede na potrebe uporabnika, in sicer največ do 20 ur tedensko. Pomoč prilagodimo in uskladimo z vašimi potrebami in našimi možnostmi.

Plačilo storitev

Omenjene storitve je upravičenec dolžan plačati glede na plačilno sposobnost, prav tako tudi zavezanec, ki ga do upravičenca veže preživninska obveznost po zakonu ali po medsebojnemu dogovoru o preživljanju.

V primeru plačilne nesposobnosti upravičenca in zavezanca/ev, lahko upravičenec pri centru za socialno delo, ki je pristojen za kraj, v katerem ima stalno prebivališče, odda zahtevek za uveljavljanje oprostitve  plačila storitve pomoč družini na domu.

Cena storitve

Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Uskladitev cen se opravi enkrat letno, v skladu z 18. členom metodologije se redno letno vsklajevanje cen prestavlja iz prvega februarja na prvi marec. Rasti elementov cen socialnovarstvenih storitev objavi minister, pristojen za socialno varstvo v Uradnem listu RS.

Izvajalci

Izvajalke storitve socialne oskrbe na domu oz. socialne oskrbovalke so za svoje delo strokovno usposobljene po verificiranem programu usposabljanja, njihovo delo vodi in spremlja vodja in koordinator pomoči na domu.

Storitev je sestavljena iz dveh delov:

 • prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino,
 • drugi del zajema vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate strokovno delavko CSD Tolmin Vilmo Svetičič, tel. št.: 05 / 381 91 77, št. mbt: 041 304 750, e-pošta: vilma.sveticic@gov.si.

 •  
 •   URADNE URE

  Pon8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00 Sre 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00 Pet 8.00 - 12.00

  OBRAZCI IN ZLOŽENKE
 •   POSLOVNI ČAS

  Pon8.00 - 15.00 Tor 8.00 - 15.00 Sre 8.00 - 17.00 Čet 8.00 - 15.00 Pet 8.00 - 13.00

  NOVICE
 •   KONTAKT

  Center za socialno delo Tolmin Cankarjeva 6 5220 Tolmin Tel 05 381 91 70 Fax 05 381 91 72 Email gpcsd.tolmi@gov.si

  Pogosto zastavljena vprašanja
© 2012 Center za socialno delo Tolmin., Oblikovanje Robert Doljak, Tehnična izvedba Business Solutions d.o.o..
Prijava